Názory

arr3Názory a skúsenosti užívateľovo prípravku REG-ENOR   ......."Už dlhšie som hľadala riešenie, ako prečistiť organizmus. Cítila...

 

 

KONTAKTY

WINTHERM s.r.o.
M.R.Štefánika 15/B
94001 Nové Zámky
tel: +421908793406
info@biowebshop.sk
IČO: 45300411, DIČ: SK2022934826
Obchodný register OS Nitra, Oddiel Sro,vl.25671

TOP PRODUKTY

predajná cena 44,33 EUR
predajná cena 23,80 EUR
predajná cena 29,12 EUR

» Ochrana osobných údajov

Spracovanie a ochrana osobných údajov

Oboznámime Vás so zásadami ochrany osobných údajov a právom, ktoré máte v súvislosti s GDPR – Nariadenie o ochrane osobných údajov.

Správcom stránky biowebshop.sk je spoločnosť WINTHERM s.r.o. so sídlom na ul.M.R.Štefánika 15/B, 94001 Nové Zámky, IČO: 45300411, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 25671/N. Ako správca Vašich osobných údajov, ktoré nám zveríte, určujeme, ako budú osobné údaje spracované, za akým účelom a akú dlhú dobu a v prípade potreby určíme ďalších spracovateľov, ktorí budú pomáhať. Pokiaľ sa budete chcieť na nás obrátiť v priebehu spracovania údajov, môžete to učiniť na e-mailovej adrese: info@biowebshop.sk.

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

Prehlásenie.

Prehlasujeme, že ako správcovia Vašich osobných údajov splňujeme všetky zákonné povinnosti požadované platnou legislatívou, najmä zákonom o Ochrane osobných údajov č.18/2018 a GDPR. Osobné údaje budeme spracovávať na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu. Budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania.

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, na splnenie týchto účelov:

Poskytovanie služieb a plnenie zmluvy

vaše osobné údaje v rozsahu: fakturačné údaje, e-mail, meno, priezvisko, adresa fakturačná a doručovacia, telefónne číslo (na skontaktovanie vo veci prevzatia tovaru)

Vedenie účtovníctva

Osobné údaje (fakturačné údaje) zákazníkov nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli povinnosti zo zákona pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov. Právnym základom je plnenie zmluvného vzťahu. Zákonným dôvodom spracovania vašich osobných údajov je váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl.6 ods.1 písm.a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu trvania premlčacej lehoty (pre účely účtovníctva 10 rokov), pokiaľ zákon nestanovuje dlhšiu dobu k ich uchovaniu.

Registrácia

Účelom registrácie je zjednodušiť postup pri nákupe tým, že svoje údaje nemusíte pri opakovanom nákupe vypĺňať odznova a zároveň vám umožňuje sledovanie histórie objednávok v našom e-shope. Vytvorenie užívateľského účtu spadá pod “plnenie zmluvy“, to znamená, že údaje spracovávame po dobu platnosti zmluvy. Registrovaný účet je možné na vašu žiadosť kedykoľvek zrušiť.

Marketing, zasielanie obchodných oznámení.

Vaše osobné údaje (e-mail) využívame na zasielanie obchodných informácií v prípade, keď o to sami požiadate. (oprávnený záujem, lebo je to výlučne na vaše požiadanie). V tomto prípade spracovávame vašu emailovú adresu na základe vášho súhlasu po dobu neurčitú, resp. do odvolania vášho súhlasu. Z rozosielania noviniek sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu v samotnej emailovej správe alebo emailom na : info@biowebshop.sk.

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár máme pre vás k dispozícii, aby sme vedeli zodpovedať vaše otázky a vybaviť vaše požiadavky. Napíšete email alebo keď nám zavoláte, pracujeme s vašimi kontaktnými údajmi , právnym základom je náš oprávnený záujem, Pre tieto účely uchovávame vaše osobné údaje po dobu 3 mesiacov. Pokiaľ nám prostredníctvom tohto kanálu zadáte aj objednávku, údaje uchovávame 3 roky na ochranu právnych nárokov a po jej uplynutí ďalší jeden rok s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov.

Vaše osobné údaje chránime v maximálne možnej miere, prijali sme a udržujeme všetky možné technické a organizačné opatrenia, ktoré zabraňujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám.

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracovania osobných údajov. Pre zabezpečenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií , ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie špecialistov, ktorí sú v súlade s GDPR. Sú to nasledovní poskytovatelia služieb:

     Bohemiasoft s.r.o.- správca webovej stránky

     FINCONSULT SK s.r.o.–účtovná agenda

     GLS General Logistics Systems s.r.o. – doručovanie balíkov

     Slovenská Pošta – doručovanie balíkov

Je možné, že v budúcnosti sa rozhodneme využiť ďalšie aplikácie a spracovateľov pre uľahčenie či skvalitnenie spracovania. Sľubujeme, že v takom prípade pri výbere budú na spracovateľov kladené minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Odovzdanie osobných údajov mimo Európsku úniu.

Údaje spracovávame výlučne v Európskej únii alebo v zemiach, ktoré zabezpečujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov , ak spracovávame vaše osobné údaje iba na základe vášho súhlasu, bez zákonného dôvodu, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie môže byť e-mailom na kontaktnú e-mailovú adresu. V prípade obchodných oznámení kliknutím na odhlasovací odkaz alebo iným spôsobom. Odvolaním nie je dotknutá zákonnosť spracovania údajov vykonávaného do doby odvolania súhlasu so spracovaním.

Právo na prístup k osobným údajom.

Ak vaše údaje spracovávame, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a získať nasledovné informácie:

     účel spracovania

     kategórie spracovávaných osobných údajov

     príjemcovia, ktorým budú osobné údaje sprístupnené

     doba, po ktorú budú osobné údaje uložené

Právo na opravu

Ak sú vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo požiadať o opravu nesprávnych údajov alebo doplnenie neúplných údajov.

Právo namietať proti spracovaniu

Ak spracovávame vaše osobné údaje na účely priameho marketingu vrátane akéhokoľvek automatizovaného spracovania osobných údajov, po vzniknutí námietky prestaneme vaše osobné údaje pre tieto účely spracovávať.

Právo na výmaz

Máte právo na výmaz osobných údajov, ak

     Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracované

     Ste odvolali súhlas so spracovaním

     Vzniesli ste námietky proti spracovaniu

     Osobné údaje boli spracované nezákonne

Uplatnenie práv zákazníkov

Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi si môžete uplatniť prostredníctvom našich kontaktných formulárov. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov (http://www.uoou.sk).

Platné od 25.5.2018

 

MDk3ZDY