Názory

arr3Názory a skúsenosti užívateľovo prípravku REG-ENOR   ......."Už dlhšie som hľadala riešenie, ako prečistiť organizmus. Cítila...

 

 

KONTAKTY

WINTHERM s.r.o.
M.R.Štefánika 15/B
94001 Nové Zámky
tel: +421908793406
info@biowebshop.sk
IČO: 45300411, DIČ: SK2022934826
Obchodný register OS Nitra, Oddiel Sro,vl.25671

TOP PRODUKTY

predajná cena 44,33 EUR
predajná cena 23,80 EUR
predajná cena 29,12 EUR

» Obchodné a zmluvné podmienky
Obchodné a zmluvné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1    Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spločnosť WINTHERM s.r.o. so sídlom na ul. M.R.Štefánika 15/B, 94001 Nové Zámky, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka č. 25671/N,  IČO: 45300411, DIČ: SK2022934826, spravujúcim internetový obchod biowebshop.sk (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné podmienky a podmienky ustanovenia sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu uzatvorenú na internetovej stránke elektronického obchodu, ktoré prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu. (ďalej len kúpna zmluva) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.3 Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.4 Zoznam tovaru zverejneného na internetovej stránke predávajúceho je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe dotazu kupujúceho.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1 Kúpna zmluva je uzatvorená záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho.

2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky tovaru sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné. Objednávateľ má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Prevádzkovateľ má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci,  z dôvodu ukončenia jeho výroby, z dôvodu jeho výpredaja alebo z dôvodu nemožnosti dodania v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, vo všetkých týchto prípadoch prevádzkovateľ o tom informuje objednávateľa. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Objednávateľ má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru.a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru.V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti, budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky  vrátené objednávateľovi v lehote 15 kalendárnych dní rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonané oznámenie o prijatí objednávky elektronického systému sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

2.3 Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje dodať druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky. Pri prijatí objednávky predávajúci informuje v čo najkratšom čase kupujúceho o predpokladanom termíne dodania tovaru, zvyčajne od 3 - do 15 pracovných dní. Avšak v krajných prípadoch sa môže stať, že tovar nebude dodaný,  ak došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídaných okolností. Predávajúci tovar vhodne zabalí, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérskou službou ako ani za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou. Ďajej nezodpovedá za nesprávne udanú adresu prijímateľa. Predávajúci nezodpovedá za prípadné nedodanie tovaru, ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídaných okolností.

Ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám, v takomto prípade tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

2.4 Povinnosti kupujúceho

Objednávateľ je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojim podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, objednávateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa.  Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil objednávateľ doručovateľovi, nebudú prevádzkovateľom uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude objednávateľovi poskytnuté.

Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušiteľnosť obalov a v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí túto skutočnosť bezodkladne oznámiť. Povinnosťou kupujúceho je zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

2.5 Stornovanie objednávky

Objednávku je možné stornovať bez sankcie kedykoľvek, ak tovar nebol v dohodnutej lehote expedovaný. Stornovanie objednávky je možné previesť s uvedením všetkých údajov z objednávky e-mailom na adrese: info@biowebshop.sk.

Kupujúci súhlasí so zaplatením storno poplatku vo výške 8 EUR s DPH v prípade vyexpedovania zásielky kupujúcemu, a kupujúci tovar neprevezme v definovanom termíne od zásielkovej služby alebo tretej strany.

2.6 Odstúpenie od zmluvy.

V súlade s ustanovením §12 ods.1 c.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu,. V prípade ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nákladov nevyhnutne spojených s odstúpením zmluvy.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, že spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom, kompletnom nepoškodenom balení. V prípade, že spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený alebo čiastočne spotrebovaný, resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola spotrebiteľom uhradená za objednaný tovar. Povinnosťou spotrebiteľa v odstúpení od zmluvy je uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorú má byť poukázaná suma za objednaný tovar uhradená zo strany predávajúceho. Predávajúci je povinný uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru. Tovar je treba zaslať na adresu sídla predávajúceho, tovar treba zaslať doporučene s poistením (nakoľko neručíme za prípadnú stratu balíka na ceste k nám)

3. Cenové a platobné podmienky

3.1 Cena výrobkov je cena vrátane s DPH podľa platných predpisov.

3.2 Predávajúci balné neúčtuje. Tovar je zasielaný prostredníctvom Slovenskej Pošty (1.triedou). Cena poštovného je vrátane DPH, platná na území Slovenskej Republiky. Cena poštovného pri platbe bankovým prevodom vopred, pri doručení na adresu je 5,40 EUR (cena s DPH) a pri prevzatí zásielky na pošte je 3,40 EUR (cena s DPH). Ak si zákazník želá platbu uskutočniť hotovosťou pri prevzatí zásielky,  tak cena tejto doplnkovej služby je 1.00 EURO (cena s DPH). Pri nákupe tovaru nad 50 EUR je poštovné zdarma. Osobný odber je možný na adrese sídla firmy (WINTHERM s.r.o., M. R. Štefánika 15/B, Nové Zámky) počas pracovnej doby na základe telefonického dohovoru.

3.3 Možnosť úhrady jednorázovým bankovým prevodom je na účet predávajúceho, spoločnosti WINTHERM s.r.o.,

číslo účtu: SK76 1100 0000 0029 2282 8647.

Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, predávajúci má právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

4. Záručné podmienky a reklamačný poriadok

4.1 Ku každému zakúpenému tovaru u predávajúceho je pre kupujúceho vystavená faktúra, ktorá je záručným dokladom. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, resp. na obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

4.2 Pri produktoch zakúpených vo výpredaji nie je možné reklamovať dobu spotreby prípadne inú vadu, kvôli ktorej bol tovar vo výpredaji.

Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č.108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa.

Objednávateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.

5. Záverečné ustanovenia

Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto VOP, nezodpovedá prevádzkovateľ objednávateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné  nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, že sa preukážu kompetentným orgánom SR niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení VOP a zvyšné časti príslušného ustanovenia VOP tým zostávajú nedotknuté.

NjZlM2