Názory

arr3Názory a skúsenosti užívateľovo prípravku REG-ENOR ......"Moja mama začala užívať Regenor pred mesiacom. Vtedy vážila 100 kg,...

 

 

KONTAKTY

WINTHERM s.r.o.
M.R.Štefánika 15/B
94001 Nové Zámky
tel: +421908793406
info@biowebshop.sk
IČO: 45300411, DIČ: SK2022934826
Obchodný register OS Nitra, Oddiel Sro,vl.25671

TOP PRODUKTY

predajná cena 26,91 EUR
predajná cena 44,33 EUR
predajná cena 4,16 EUR

» Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov

Informačný systém internetový obchod biowebshop.sk, ktorého prevádzkovateľom je firma WINTHERM s.r.o., M.R.Štefánika 15/B, 94001 Nové Zámky, je zaregistrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky s názvom E-shop, registračné číslo 201415585.

Aby prevádzkovateľ mohol zrealizovať nákup Kupujúceho podľa Kúpnej zmluvy, nevyhnutne potrebuje k tomu jeho základné osobné údaje: meno, presná adresa (fakturačná), adresa na doručenie, e-mail (na identifikáciu a vzájomnú komunikáciu), telefónne číslo (pre rýchlostný kontakt). Ak je kupujúcim firma: obchodný názov, IČO, IČ pre DPH.

Prevádzkovateľ internetového obchodu týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi Kupujúcich, získanými registráciou pri zadaní objednávky, nakladá v zmysle zákona č.122/2013 Z z o ochrane osobných údajov v znení noviel a doplnkov (Zákon č.84/2014 Zz)

K nákupu na stránke nie je nevyhnutne potrebná registrácia, stačí vyplniť objednávkový formulár. Registrácia slúži k tomu, aby pri opakovanom nákupe Kupujúci nemusel opäť zadávať údaje, vtedy stačí vyplniť iba objednaný tovar.

Registráciou dáva Kupujúci súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom vybavenia objednávky a dodanie tovaru na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy . V prípade, ak Kupujúci nesúhlasí s tým, aby jeho osobné údaje boli uložené v databáze, v objednávke uvedie žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

V súlade s §28 zákona Kupujúci má právo požadovať informáciu o spracovaní svojich údajov, opravu nesprávnych a neaktuálnych údajov, vyjadriť nesúhlas voči využívaniu na marketingové účely zaslaním e-mailu. Taktiež má právo na likvidáciu údajov, ak skončil účel ich spracovania. O zrušenie registrácie môže požiadať e-mailom a účet bude zrušený.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že najnutnejšie osobné údaje, ktoré poskytol kupujúci, sú prísne dôverné, budú použité výlučne pre vybavenie objednávky, doručenie, účtovný systém a pri vzájomnej komunikácii.

Prevádzkovateľ internetového obchodu sa zároveň zaväzuje, že získané osobné údaje neposkytne tretej strane. Výnimkou sú organizácie, s ktorými spolupracujeme pri vybavení objednávky, napr.doprava balíka. Tieto údaje sú poskytnuté jednorázovo na vybavenie aktuálnej objednávky. poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, ktorý doručí zásielku kupujúcemu.

Prevádzkovateľ má právo spracovávať osobné údaje Kupujúcich po skončení pôvodného účelu len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva, prieskumu.  Tretím stranám môže poskytnúť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, obrate a ďalšie údaje, avšak výlučne v anonymnej forme. Na základe výsledku spracovania nebude možné žiadnym spôsobom identifikovať osoby.

Prevádzkovateľ internetového obchodu sa taktiež zaväzuje k dodržaniu §19 ods.1 podľa zákona 122/2013 o zodpovednosti za bezpečnosť osobných údajov. Databázu osobných údajov chráni pred stratou, poškodením a zneužitím.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá zaobchádzania s osobnými údajmi.

Dozor nad dodržaním povinnosti ustanovenia Zákona o osobných údajov pri spracovaní osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky, Hraničná 12, 82007 Bratislava 27.

 

ZjYyNW